O NAMA

DRŽAVNI ARHIV - ARHIVSKI ODSJEK BAR

Arhivski odsjek u Baru osnovano je Odlukom Skupštine SIZ-a kulture Opštine Bar br.695 od 31.12.1986.god, a prihvaćen je kao organizaciona jedinica Kulturnog centra odlukom Radničkog savjeta od  12.1. 1987.god.  kao Opštinski arhiv. Zadatak mu je da sakuplja, sređuje, čuva i omogućava proučavanje arhivskog materijala koji se odnosi na život i razvitak kao i na političku, kulturnu i privrednu prošlost grada Bara. U okviru svoje nadležnosti Arhiv vrši stručni nadzor i vodi evidenciju o građi njenih imalaca. Teritorijalna nadležnost Odjeljenja Bar je teritorija opštine Bar. Stvarna nadležnost se proteže na arhivsku građu državnih organa, ustanova i organizacija iz ranijeg perioda koje su bile okružnog, opštinskog i lokalnog karaktera, a danas, na građu uprave, pravosuđa, javnih ustanova i preduzeća i građansko-pravnih lica koje djeluju na području za koje je Odjeljenje teritorijalno nadležno. Ukupna površina namjenski izgrađenog  prostora za arhivsku djelatnost je 341m².
Regionalizacijom  arhivske službe u Crnoj Gori na osnovu čl.33 Zakona o arhivskoj upravi (Službeni list SRCG br.45/91) Opštinski arhiv u Baru mijenja naziv u Arhivsko odjeljenje kome je pripala i područna služba u Ulcinju, koja će ostati u sastavu Odjeljenja sve do 19.1. 1999.g, kada će se ta služba osamostaliti i postati posebno Odjeljenje. U Arhivskom odjeljenju Bar čuva se 40 fondova i zbirki u ukupnoj količini od 530 dužnih metara. Građa datira uglavnom od 1945. godine, samo je manji broj upisnica, matičnih knjiga (školska građa) sačuvano iz perioda prije 1941.godine. Najstariji  originalni dokument datira iz 1874.godine iz Zbirke manastira Donji Brčeli. Dokumenti su najvećim dijelom pisana našim jezikom, a neznatan broj je pisan na staroslovenskom, latinskom, turskom, arapskom, italijanskom, engleskom, francuskom i njemačkom. Arhiv u Baru je kasno otvoren, tako da se dio sačuvane građe čuva na Cetinju u Matičnom arhivu (DACG) koji je počeo sa radom 1951.god., potom u Arhivu  u Kotoru (osnovan 1949.god.), Arhivu u Podgorici (osnovan 1953.god.) i pored svega sigurno je da je najveći dio građe vremenom uništen.

Djelatnost  Arhiva:

*Zaštita arhivske građe van Arhiva (spoljna služba), vrši se nadzor i pruža stručna pomoć, vodi evidencija o građi i njenim imaocima na teritoriji opštine Bar.
*Prijem, smještaj i čuvanje arhivske građe u Arhivu (služba Depoa)
*Sređivanje i obrada arhivske građe u Arhivu.*Informisanje o fondovima i arhivskoj građi iz nadležnosti Arhiva
*Obezbeđivanje uslova za korišćenje arhivske građe (čitaonica – 2000 bibliotečkih jedinica)
*Izrada Informativnih sredstava i njihovo publikovanje u cilju unapređenja korišćenja arhivske građe i dr.
*Izlaganje arhivske građe, organizovanje predavanja i drugih  oblika kulturno – obrazovne djelatnosti (izložba- „Devet vjekova barske Nadbiskupije“)kao i prosvjetno - vaspitna  djelatnost koju smo započeli saradnjom sa školama u Baru (posjeta učenika  Arhivu gdje su se upoznali sa ciljevima i zadacima Arhiva kao ustanove, te kako nastaju dokumenti,kako i kada dolaze u Arhiv, kako se čuvaju itd.)
*Istraživanje i snimanje arhivske građe u zemlji i inostranstvu radi kompletiranja fondova Arhiva (Dubrovnik, Zadar, Beograd, Rim, Vatikan, Istambul itd.)
*Obezbeđivanje tehničke zaštite arhivske građe
*Saradnja sa Arhivima i drugim  srodnim  institucijama i asocijacijama u zemlji i inostranstvu.
*Rad  sa strankama (izdavanje uvjerenja, fotokopija dokumenata i
  dr. fizičkim  i pravnim licima ).